Selasa, 05 Desember 2023
 
Register   Login  

LIRIK LAGU ROHANI SUNDA:


ABDI MOAL MUNDUR (NGIRING KA GUSTI)
# Abdi moal mundur Abdi moal ngejat najan salengkah...ABDI PASRAH
# Abdi seja sumalindung Singlar kawiwirang...

ABDI YAKIN
# Abdi yakin Gusti maparin jalan...

ALLAH PANYALINDUNGAN
# Jalma nu nyalindung Ka nu Maha Agung...

ANJEUN LAYAK
# Ngarenungkeun kaasih Kristus Kaajaiban anugrah-Na...

ANJEUN LAYAK
# Ngarenungkeun kaasih Kristus Kaajaiban anugrah-Na...

ANJEUN PANGERAN
# Ya Allah, Gusti nun Pangeran mung ka Anjeun abdi sumujud...

BERSIHKEUN HATE ABDI
# Bersihkeun hate abdi Nun Pangeran...BEWARAKEUN
# Kaasih Gusti aya di tatar pasundan Ka jalma-jalma nu hirup tanpa harepan...

DI PASUNDAN AYA KATENGTREMAN
# Duh kacida endahna Kanyaah-Na Gusti Yesus Kristus...

DUA (Mateus 6:9-13)
# Allah nu Agung, Allah nu Agung...

DUH PANGERAN
# Duh Pangeran Gusti Maha Kawasa Kaagungan Gusti taya tandingna...

EL-SHADAI
# Teu kenging hariwang Allah nangtayungan...

EMUT ASIHNA
# Emut asih-Na emut kasaean-Na Ku sih kurnia-Na abdi salamet...

GEURA GENGSOR
# Geura gengsor ka payuneun Mantenna...

GEUS DATANG MANGSANA
# Geus datang mangsana urang percaya Geus datang mangsana sumujud ka Allah...GUSTI PANGANGON
# Duh Pangeran teh Gusti Pangangon Kuring salamina mo katalangsara...

GUSTI PANGANGON NU SAE
# Gusti pangangon nu sae Nu nungtun kahirupan...

KIDUNG JABUR (Jabur 47:2,3,7,8)
# He sakumna bangsa Geura emprak gederkeun sora...

KUDU SILIH PIKANYAAH
# He sakabeh anjeun kudu silih pikanyaah...

MULYAKEUN PANGERAN
# Hayu batur sarerea Urang pada suka bungah...

NU MURBA WISESA (JABUR 95:1-6)
# Hayu ngadeuheusan nyanggakeun lagu pupujian Ku panarima puji syukur ka Mantenna...

NYEMBAH KA GUSTI
# Cunduk waktuna - Ayeuna... Datang mangsana - Ayeuna......

ULAH SALEMPANG
# Kudu percaya. Urangna...URANG EMPRAK
# Hiap galumbira Hiap galumbira...

URANG ULAH MUNDUR
# Abdi moal mundur, abdi moal ngejat Najan salengkah...

Kalender Liturgi Katolik 2023 dan Saran Nyanyian

Kalender Liturgi GKJ 2023
Kalender Liturgi Katolik Desember 2023 dan Saran Nyanyian

Bacaan Alkitab Urut Peristiwa

Arsip LIRIK LAGU ROHANI SUNDA..
Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2023

Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2023
ADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs