Minggu, 25 Februari 2024
 
Register   Login  

Kidung Pamuji (Kidung Dalam Bahasa Bali):


Kidung Pamuji 104 -
#

Kidung Pamuji 103 -
#

Kidung Pamuji 102 - Yening Ngiring Widi
# Yening ngiring Widi, Iraga mamargi Cahya mulia Ida micayang

Kidung Pamuji 101 - Ceritan Sang Hyang Yesus
# Ceritan Sang Hyang Yesus Tiang suka ngumbrahang

Kidung Pamuji 100 - Gentosing Sasih Tur Tahun
# Gentosing sasih tur tahun Dados sedih titiang wiakti

Kidung Pamuji 99 - Nawegang Ratu Titiang Nunas
# Nawegang Ratu titiang nunas Ledangin ja iriki makolem

Kidung Pamuji 98 - Rahina Niki Wantah Kicen
# Rahina niki wantah kicen Antuk Ida Sang Hyang Widi

Kidung Pamuji 97 - Suryane Sampun Surup
# Suryane sampun surup Dina ne mangkin puput

Kidung Pamuji 96 - Oduh Ratu Sang Hyang Widi
# Oduh Ratu Sang Hyang Widi, Puput pura Greja niki

Kidung Pamuji 95 - Oduh Ratu Titiang Sami
# Oduh Ratu titiang sami Ngastawayang Greja niki

Kidung Pamuji 94 - Pasawur Pasamuan Ne Ring Pangubakti Ring Rahina Redite
# Turing panuntun pasamuan Ida ne Amin. Puji ja Hyang Widi ih manusa

Kidung Pamuji 93 - Pangandikan Sang Hyang Widi
# Pangandikan Sang Hyang Widi Ngedelang manah titiang

Kidung Pamuji 92 - Duh Ratu Titiang Sami Mriki
# Duh Ratu titiang sami mriki Dumadak ja manah titiang

Kidung Pamuji 91 - Titiang Nangkil Sareng Sami
# Titiang nangkil sareng sami Mabakti ring Sang Hyang Widi

Kidung Pamuji 90 - Ambate Rahayu Sang Mapikuren
# Ambate rahayu sang mapikuren Sane satata ngiring Hyang Yesus

Kidung Pamuji 89 - Duh Hyang Yesus Wit Kapitresnan
# Duhu Yesus wit kapitresnan Pinunas titiang sami

Kidung Pamuji 88 - Margi Iring Sang Hyang Yesus
# Margi iring Sang Hyang Yesus Sapamargin Ida ne

Kidung Pamuji 87 - Titiang Nyadia Ngiring Hyang Yesus
# Tiang nyadia ngiring Hyang Yesus Negen salib Idane

Kidung Pamuji 86 - Sang Hyang Yesus Titiang Pacang
# Sang Hyang Yesus titiang pacang Ngiring Ratu slaminya

Kidung Pamuji 85 - Duh Ratu Titiang Ngastawayang
# Duh Ratu titiang ngastawayang Sameton wawu puniki

Kidung Pamuji 84 - Pasamuan Liang Nampi
# Pasamwanne liang nampi Sameton niki sami Rehning wawu sampun ngangken Pangegane ring Ida

Kidung Pamuji 83 - Titiang Niki Jadma Dosa
# Titiang niki jadma dosa Kasengin antuk Ida

Kidung Pamuji 82 - Duh Ratu Sang Maha Darma
# Duh Ratu Sang Maha Darma, Ratu sane ngicen sih

Kidung Pamuji 81 - Sang Hyang Yesus Titiang Sami
# Sang Hyang Yesus titiang sami Ngaturang anak alit,

Kidung Pamuji 80 - Rare Rare Puniki
# Rare rare puniki Mangkin sami kaaturang Ring ayun Sang Hyang Yesus

Kidung Pamuji 79 - Wenten Prahu Malayar Ka Suwarga
# Wenten prahu malayar ka suwargan, Sang Hyang Yesus dados juru mudinne

Kidung Pamuji 78 - Oduh Ratu Sang Hyang Yesus
# Oduh Ratu Sang Hyang Yesus Ne ngambel urip titiang

Kidung Pamuji 77 - Tiang Uning Wenten Jagat Langgeng
# Tiang uning wenten jagat langgeng Jagat sane galang gumilang

Kidung Pamuji 76 - Titiang Meled Ring Umah Tiang
# Titiang meled ring umah tiang Sane luwih galang ring swargan

Kidung Pamuji 75 - Jadma Sane Leleh
# Jadma sane leleh nandang pakewuh Kleburing tengah segara dosannya

Kidung Pamuji 74 - Dumadak Sih Swecan Aji
# Dumadak ja sih swecan Aji Samalih swecan Hyang Yesus

Kidung Pamuji 73 - Duh Ratu Dumadak Nantan Margin Titiang
# Duhu Ratu dumadak nantan margin tiang

Kidung Pamuji 72 - Sang Hyang Yesus Switran Titiang
# Sang Hyang Yesus switran titiang, Sane putus tur darma

Kidung Pamuji 71 - Krahayuan Jroning Yesus
# Krahayuan jroning Yesus Rahyu pican Ida

Kidung Pamuji 70 - Titiang Ngiring Sang Hyang Yesus
# Titiang ngiring Sang Hyang Yesus Sane ngrahayuang titiang

Kidung Pamuji 69 - Sang Hyang Yesus Ratun Titiang
# Sang Hyang Yesus Ratun titiang sane langgeng slaminnya

Kidung Pamuji 68 - Sang Hyang Yesus Nuntun Titiang
# Sang Hyang Yesus Nuntun titiang Sabdan Ida nitah titiang

Kidung Pamuji 67 - Titiang Ngandel Ring Yesus
# Tiang andel ring Hyang Yesus. Wit pikukuh manah tiang.

Kidung Pamuji 66 - Yan Ngiring Sang Hyang Yesus
# Yang ngring Sang Hyang Yesus Siang lantri Manah titiang degdeg tur rahayu

Kidung Pamuji 65 - Titiang Muji-Muji Ratu
# Titiang muji-muji Ratu Kawitan titiang ne sujati

Kidung Pamuji 64 - Ih Jiwan Titiang Bingar Ja
# Ih jiwan titiang bingar ja Widi Ratun iraga

Kidung Pamuji 63 - Sang Hyang Widi Ngempu Titiang
# Sang Hyang Widi ngempu titiang Titiang sami druwan ida

Kidung Pamuji 62 - Duh Jiwan Titiang Bingarja
# Duh jiwan titiang bingarja Pujija Sang Hyang Widi

Kidung Pamuji 61 - Ambate Ramennya
# Ambate ramennya kidung ring swargan uli krana jadma madosa

Kidung Pamuji 60 - Titiang Uning Wenten Kuri
# Titiang uning wenten kuri Mampak ngungsi ka swargan

Kidung Pamuji 59 - Elingang Parab Hyang Yesus
# Elingang parab Hyang Yesus Payuban sane kukuh

Kidung Pamuji 58 - Hyang Yesus Mesabda
# Hyang Yesus masabda, ngesengin iraga, Jiwan iraga kasuciang antur erah Ida

Kidung Pamuji 57 - Jagat Swecanin Hyang Widi
# Jagat swecanin Hyang Widi Jagat swecanin Hyang Widi

Kidung Pamuji 56 - Dosa Sida Kicalang
# Dosa sida kicalang Wantah antuk Rah Hyang Yesus

Kidung Pamuji 55 - Nangkil Mangkin Ring Hyang Yesus
# Nangkil mangkin ring Hyang Yesus Glisan mangkin nangkil

Kidung Pamuji 54 - Duh Hyang Yesus Titiang Sukserah
# Duh Hyang Yesus titiang suksrah dewek mwah jiwa sami.

Kidung Pamuji 53 - Mulih Ja Cening
# Mulih ja cening, mulih ja dienggal. Pajalan suba joh, Buina kasasar.

Kidung Pamuji 52 - Yadiastu Dosan Titiang Ageng
# Yadiastu dosan titiang ageng Mangkin sampun kampurayang

Kidung Pamuji 51 - Sira Ne Leteh Tan Kalugra
# Sira ne leteh tan klurgra Ngranjing ring suwargan

Kidung Pamuji 50 - Mrikija Nangkil Ring Hyang Yesus
# Mriki ja nangkil Ring Hyang Yesus Sampunang kantos kasep rawuh

Kidung Pamuji 49 - Tiang Ngrenga Sih Ida Turun
# Tiang ngrenga sih Ida turun sakadi sabeh bales.

Kidung Pamuji 48 - Oduh Ratu Sampunang Ja
# Oduh Ratu sampunang ja Ngimpasing titiang

Kidung Pamuji 47 - Maring Dija Ratun Titiang
# Maring dija Ratun titiang Kaliyangan manah tiang

Kidung Pamuji 46 - Ih Nak Ne Kateteh Dosa
# Ih nak ne kateteh dosa, Ungsi ja sang Kristus

Kidung Pamuji 45 - Panglipuran Kayun Sungsut
# Panglipuran kayun sungsut, paican Sang Hyang Yesus

Kidung Pamuji 44 - Sang Hyang Widi Suci
# Sang Hyang Widi sane ngaksi, sahananing manusa

Kidung Pamuji 43 - Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan
# Ratun titiang sane wenten ring swargan Parab Ratu titiang muji-muji

Kidung Pamuji 42 - Sang Hyang Widi Maha Luwih
# Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang Rehning mliyah swecan Ida ne katiba ring titiang

Kidung Pamuji 41 - Ring Gunung Mwah Ring Pangkung
# Ring gunung mwah ring pangkung, Ring kota ring desa

Kidung Pamuji 40 - Ih Jadma Saduuring Gumi
# Ih Jadma sajagat sami Pada girang ja mamuji

Kidung Pamuji 39 - Ih Pra Kawulan Hyang Widi
# Ih pra kawulan Hyang Widi Sane pageh mangastiti

Kidung Pamuji 38 - Pada Aturang Puji
# Pada aturang puji Ring Widi Maha Asih

Kidung Pamuji 37 - Manusa Jagi Kapaicain
# Manusa jagi kapicain, kemenangan Ida Yesus

Kidung Pamuji 36 - Pangacep Titiang
# Pangacepan titiang, Wantah parab Yesus Ida sane nadosang pasamuan rahayu

Kidung Pamuji 35 - Mugi Sih Swecaning Yesus
# Mugi sih swecan Hyang Yesus Tur sihing Sang Aji

Kidung Pamuji 34 - Dumadak Sih Sang Hyang Yesus
# Dumadak sih Sang Hyang Yesus Tur sihing Sang Aji

Kidung Pamuji 33 - Astiti Ring Sang Aji
# Astiti ring Sang Aji, Sang Putra mwah Sang Roh Suci

Kidung Pamuji 31 - Baktinin Ida Sang Aji
# Baktinin Ida Sang Aji Baktinin ja Sang Putra

Kidung Pamuji 32 - Sih Swecaning Sang Hyang Yesus Kristus
# Sih swecaning Sang Hyang Yesus Kristus Tur sihing palungguh aji

Kidung Pamuji 30 - Haleluya Puji Miwah Panyuksema
# Haleluya puji mwah panyuksma Saha Astiti bakti

Kidung Pamuji 29 - Duk Rahina Pentakosta Sampun Rawuh
# Duk rahina Pentakosta sampun rawuh Daweg sisian Sang Hyang Yesus mapunduh

Kidung Pamuji 28 - Rikala Hyang Yesus Munggah
# Rikala Hyang Yesus munggah Praya ngranjing kaswargan

Kidung Pamuji 27 - Duh Sang Aji Ring Suwargan
# Duh Sang Aji Ring suwargan Dumadak manah titiang

Kidung Pamuji 26 - Mugi Roh Suci Nedunin
# Mugi Roh Suci nedunin Titiang sinamian

Kidung Pamuji 25 - Duh Roh Suci Mugi Kayun
# Duh Roh Suci mugi kayun Nedunin manah titiang

Kidung Pamuji 24 - Titiang Nunas Roh Suci
# Titiang nunas duh Roh Suci Pangengan sane kukuh wiakti

Kidung Pamuji 23 - Duh Ratu Widin Titiang
# Duh Ratu Widin titiang Sang Roh Suci Dumadak ja tumurn ring manah tiang

Kidung Pamuji 22 - Sapunika Ratun Titiang
# Sapunika Ratun titiang Mungah kaangkasane

Margi sami bingar-bingar Saha mangeling eling
# Margi sami bingar-bingar Saha mangeling eling

Kidung Pamuji 20 - Immanuel Ratun Titiang
# Immanuel Ratun titiang Munggah mangda kaluwihang

Kidung Pamuji 19 - Juru Rahayun Tiang Nyeneng
# Juru rahayun tiang nyeneng Manah titiang mangkin purna

Kidung Pamuji 18 - Margi Ngaluwihang Ida
# Margi ngaluwihang parab Ida Sang Hyang Yesus

Kidung Pamuji 17 - Rerainan Ida Nyeneng
# Ih anak Kristen ring gumi Haleluya

Kidung Pamuji 16 - Haleluya Ida Nyeneng
# Haleluya Ida nyeneng Sang Pati kawon wiaktinne

Kidung Pamuji 15 - Rahina Nika Suci
# Rahina nika suci Haleluya

Kidung Pamuji 14 - O Wenten Suara Jangih
# O, wen-ten sua-ra jangih

Kidung Pamuji 13 - Duh Hyang Yesus Sedan Ratu
# Duh Hyang Yesus sedan Ratu

Kidung Pamuji 12 - Wenten Rah Suci Mamuncrat
# Wenten Rah Suci mamuncrat

Kidung Pamuji 11 - Sang Hyang Yesus Wiakti Kapentang
# Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang

Kidung Pamuji 10 - Sang Hyang Yesus Kapentang
# Sang Hyang Yesus kapentang

Kidung Pamuji 9 - Salib Ida Sang Hyang Yesus
# Salib Ida Sang Hyang Yesus

Kidung Pamuji 8 - Oduh Ratu Sang Hyang Yesus
# O duh Ratu Sang Hyang Yesus Icen titiang pikukuuh

Kidung Pamuji 7 - Luwihangja Sang Mahaluwih
# Lu wi hang ja Sang li nu wih

Kidung Pamuji 6 - Anak Nista Anak Menak
# Anak nista anak menak

Kidung Pamuji 5 - Ambate Luwih Cahyan Latri
# Ambate lwih chyan latri Jagarat kasunarin

Kidung Pamuji 4 - Wengi Suci
# Wengi Suci, sepi sami Sang Juru rahayun

Kidung Pamuji 3 - Ih Para Percaya
# Ih para percaya liang jarring manah Margi ja sami ka Betlehem

Kidung Pamuji 2 - Halleluya Sang Hyang Yesus
# Halleluya Sang Hyang Yesus Ngrawuhin manusa

Kidung Pamuji 1 - Mangkin Rawuh Immanuel
# Mangkin rawuh Immanuel, Ida ne jantosan titiang
Kalender Liturgi Katolik Februari 2024 dan Saran Nyanyian

Bacaan Alkitab Urut Peristiwa

Arsip Kidung Pamuji (Kidung Dalam Bahasa Bali)..
Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Maret 2024

Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Februari 2024

Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Januari 2024
ADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs