Kamis, 29 Februari 2024
 
Register   Login  

Kidung Kabungahan:

Pembukaan
KKB 1 - Geus Datang Deui Ahad (Telah Datang Lagi Ahad) LIRIK
# Geus datang deui Ahad, poe kabungahan. Nu mawa kareureuhan, pikeun hate umat, GKP
Pembukaan
KKB 2 - Eh, Kristen, Geura Muji VIDEO LIRIK
# Eh, Kristen geura muji, pek ngagungkeun Rama. Sarta nyanggakeun bakti, ka Yesus Putrana.
Pembukaan
KKB 2 - Eh, Kristen Geura Muji (Hai Kristen, Memujilah) LIRIK
# Eh, Kristen geura muji, pek ngagungkeun Rama,
Pembukaan
KKB 4 - Suci, Suci, Suci LIRIK
# Suci, suci, suci, Gusti Mahasuci
Pembukaan
KKB 5 - Urang Kumpul (Kita Berkumpul) LIRIK
# Urang kumpul ririungan, urang muja babarengan
Pembukaan
KKB 6 - Urang Pada Museurkeun Hate (Mari Kita Bulatkan Hati) LIRIK
# Hayu urang pada maluseurkeun hate,
Pengucapan Syukur
KKB 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir (Hamba Mengangkat Pikir) LIRIK
# Abdi ngajungjungkeun pikir, ka Gusti, nun Pangeran
Pengucapan Syukur
KKB 8 - Haleluya, Puji Allah LIRIK
# Haleluya, puji Allah!, ngaturkeun hormat ka Rama
Pengucapan Syukur
KKB 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah (Persembahkan Hormat Kepada Allah) LIRIK
# Haturkeun hormat ka Allah, kudu maruji sadaya
Pengucapan Syukur
KKB 10 - Haleluya! Maneh Nyawa (Haleluya! Hai, Nyawa) LIRIK
# Haleluya! Maneh nyawa, geura muji ka Gusti,
Pengucapan Syukur
KKB 11 - Haleluya Puji LIRIK
# Haleluya, Puji Allah anu suci,
Pengucapan Syukur
KKB 12 - Mulyakeun Allah Pangeran (Mulyakan Allah Tuhan) VIDEO LIRIK
# Mulyakeun Allah Pangeran, karana kasaeanaNa
Pengucapan Syukur
KKB 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya (Ya Tuhan Kami Semua) LIRIK
# Nun, Gusti abdi sadaya, jenengan Gusti ku mulya
Pengucapan Syukur
KKB 14 - Nun Panuyun Nu Di Manggung VIDEO LIRIK
# Nun, Panuyun nu di Manggung, hatur sukur sewu nuhun.
Pengucapan Syukur
KKB 15 - Pangeran Teh Allah Tunggal (Tuhan Itu Allah Tunggal) LIRIK
# Pangeran teh Allah tunggal, eh umat geura muji
Pengucapan Syukur
KKB 16 - Eh Kristen Geura Maruji (Hai Kristen Mari Memuji) LIRIK
# Eh Kristen geura maruji, pek ngagungkeun Rama!

KKB 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun (Hamba Sampaikan Terima Kasih) LIRIK
# Sim abdi nyanggakeun nuhun, ka Gusti anu agung. Nu parantos maparinan sadaya

KKB 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan (Hamba Tak Sanggup Sendiri) LIRIK
# Abdi henteu sanggem sorangan di dunya ieu lumaku

KKB 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung (Hamba Jangan Dilewat) LIRIK
# Abdi teh ulah dilarung, Nun, Gusti Yesus. Ka Gusti Yesus nyalindung, Gusti Panebus.

KKB 20 - Gusti Yesus Nu Asih (Tuhan Yesus Pengasih) LIRIK
# Gusti Yesus nu asih, tempat abdi nyalindung. Mugi Gusti ningali
Pengucapan Syukur
KKB 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu (Ya, Yesus Yang Setia) LIRIK
# Nun, Yesus anu tuhu, Pangangon nu estu. Mun domba Gusti sasab, Gusti nu milari.

KKB 22 - Allah Nu Langkung Kawasa (Allah Yang Mahakuasa) LIRIK
# Allah nu langkung kawasa, nu lingguh di jro sawarga

KKB 23 - Gusti Teh Pangangon (Tuhanlah Gembala) LIRIK
# Gusti teh Pangangon, geten ka abdi, tara kakirangan,

KKB 24 - Hate, Leungeun, Biwir (Hati, Tangan, Bibir) LIRIK
# Hateu lengeun biwir, pek muji ka Pangeran.

KKB 25 - Hate Teu Weleh Heran (Hati Senantiasa Heran) LIRIK
# Hate teu weleh heran, nanya sajroning ati

KKB 26 - Welas Asih Gusti "Jabur 63" (Kasih Tuhan "Mazmur 63) VIDEO LIRIK
# Margi welas asih Gusti, nu utami batan umur abdi

KKB 27 - Putra Raja LIRIK
# Sim abdi sadaya teh putra Raja

KKB 28a - Puji Syukur LIRIK
# Puji sukur, puji sukur, hayu urang pada maruji sukur ka Allah Rama

KKB 28b - Puji Sukur Ka Allah Rama (Puji Syukur Kepada Allah) LIRIK
# Puji sukur, puji sukur, hayu urang pada maruji sukur ka Allah Rama

KKB 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran (Persembahkan Syukur Pada Allah) LIRIK
# Haturkeun puji ka Pangeran demi kasaeanaNa asihNa langgeng

KKB 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran (Persembahkan Syukur Pada Tuhan) LIRIK
# Haturkeun puji ka Pangeran demi kasaeanaNa asihNa langgeng

KKB 30 - Nun Gusti Pangeran (Ya, Allah Tuhanku) LIRIK
# Nun, Gusti Pangeran abdi sadaya maruji

KKB 31 - Kawasa Anak Domba (Kuasa Anak Domba) LIRIK
# Nya Andika anu layak nampina sareng muka segel-segelna

KKB 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP (Kami Bahagia Di GKP) LIRIK
# Abdi sadaya bagja jadi jamaah Gareja Kristen Pasundan

KKB 33 - Duh, Yesus Nu Agung (Oh, Yesus Yang Agung) LIRIK
# Duh, Yesus nu agung, abdi sadaya nyanggakeun kidung
Pengakuan Dosa
KKB 34 - Allah Suci, Maha Mulia (Allah Suci, Maha Mulia) LIRIK
# Allah suci mahamulya, pameunteuNa tingali

KKB 35 - Cape Taya Kakuatan (Letih Tiada Kekuatan) LIRIK
# Cape taya kakuatan, hate teu beurat ku dosa

KKB 36 - Mun Teu Boga Karendahan (Bila Tak Memiliki Kerendahan) LIRIK
# Mun teu boga karendahan moal bisa rumasa

KKB 37 - Nun, Gusti Nu Mulia (Ya, Tuhan Yang Mulia) LIRIK
# Nun, Gusti nu mulia abdi bade kumawantun
Pengakuan Dosa
KKB 38 - Nun, Gusti Nu Sipat Murah (Ya, Tuhan Yang Pemurah) LIRIK
# Nun, Gusti nu sipat murah, mugi aya sih hampunten.

KKB 39 - Sim Abdi Hayang Pisan (Hamba Ingin Sekali) LIRIK
# Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti.

KKB 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos (Sekalipun Aku Mengerti) LIRIK
# Sok sanaos abdi ngartos rupi-rupi basa.

KKB 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate (Di Dunia Ini Hati sering Gelap) LIRIK
# Di dunya ieu sok poek nya hate, loba perkara nu matak bingung

KKB 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna (Siapakah Yang Tahan Menatap WajahNya) LIRIK
# Na saha nu tagen neuteup pameunteuNa

KKB 43a - Nun, Ama Mugi Ngapunten (Ya, Bapa Ampunilah) LIRIK
# Nun, Ama, mugi ngampunten, ka eta jalma sadaya

KKB 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten (Ya, Bapa Ampunilah) LIRIK
# Nun, Ama, mugi ngampunten, ka eta jalma sadaya

KKB 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi (Tuhan Disalib Karena Kami) LIRIK
# Duh, rumaos Gusti Yesus disalib jalaran abdi

KKB 45 - Yesus Nampi Nu Dosa (Yesus Menerima Yang Berdosa) LIRIK
# Yesus nampi nu dosa kitu beja sawarga

KKB 46 - Yesus Ngahampunten Dosa (Yesus Mengampuni dosa) LIRIK
# Yesus ngahampunten dosa, ngalilipur nu sedih

KKB 47 - Estu Matak Bungah Hati (Sungguh Menyenangkan Hati) LIRIK
# Estu matak bungah ati, ku lantaran Yesus Gusti urang diangken Putra

KKB 48 - Gusti Yesus Juru Slamet (Tuhan Yesus Juru Selamat) LIRIK
# Gusti Yesus Juru Slamet ngurniaan ka jalma

KKB 49 - Ka Gusti Allah Nu Suci (Kepada Tuhan Allah Yang Kudus) LIRIK
# Ka Gusti Allah nu suci, urang pada maruji

KKB 50 - Karana Sakitu MiasihNa Allah (Karena Demikian Kasihnya Allah) LIRIK
# Karana sakitu miasihna Allah ka dunya,

KKB 51 - Kaasihan Gusti Yesus (Kasih Tuhan Yesus) LIRIK
# Kaasihan Gusti Yesus Henteu aya padana

KKB 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti (Besar Nian Kasih Tuhan) LIRIK
# Nya ageng pisan kaasihan Gusti Mantenna lungsur pikeun nyalametkeun
Berita Keselamatan
KKB 53 - Nugraha Anu Ajaib (Anugrah Yang Ajaib) LIRIK
# Nugraha anu ajaib, paparin Pangeran

KKB 54 - Sim Abdi Ngaturkeun Puji (Hamba Menghaturkan Pujian) LIRIK
# Sim abdi ngaturkeun puji, sembah nuhun kamulyan.

KKB 55 - Tina Borogod Matak Tiwas (Dari Belenggu Yang Menewaskan) VIDEO LIRIK
# Tina borogod matak tiwas, abdi leupas abdi bebas

KKB 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi (Kusiapkan Hatiku, Tuhan) LIRIK
# Hate abdi prantos sayagi, baris nampi pangandika Gusti

KKB 57 - Estu Kitab Suci Mulya (Sungguh Kitab Suci Mulia) LIRIK
# Estu kitab Suci mulya, batan mas pangalusna

KKB 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah (Kitab Suci Sabda Dari Allah) LIRIK
# Kitab Suci, Pangandika ti Allah

KKB 59 - Mangga Linggih (Mari Masuk) LIRIK
# Mangga linggih, mangga linggih, linggih di abdi Roh Suci

KKB 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar (Sabda Tuhan Bak Pelita) LIRIK
# Sabda Gusti sapertos damar hareupeun suku abdi

KKB 61 - Kamulyaan Dihaturkeun (Kemuliaan Dihaturkan) LIRIK
# Kamulyaan dihaturkeun ka Rama ka Putra, sareng ka Roh Suci

KKB 62 - Abdi Percaya Ka Allah, Rama Nu Langkung Mulya (Kupercaya Pada Allah, Bapa Yang Maha Mulia) LIRIK
# Abdi percaya ka Allah, Rama nu langkung mulya

KKB 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama, Gusti Urang (Kupercaya Pada Allah Bapa, Tuhan Kita) LIRIK
# Abdi percaya ka Allah, Rama, Gusti urang. Nu maparin kabeh

KKB 64 - Dumeh Abdi Percaya (Karena Aku Percaya) LIRIK
# Dumeh abdi percaya, percaya ka Gusti

KKB 65 - Dumeh Sim Abdi Percaya (Karena Aku Percaya) LIRIK
# Dumeh sim abdi percaya, seja muji kurnia

KKB 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae (Hanya Pada Tuhan Yesus) LIRIK
# Ngan di Gusti Yesus bae, ayana kakertaan

KKB 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu (Tibalah Waktu Yang Baik) LIRIK
# Cunduk waktu nu rahayu, urang dumeuheus ka Gusti

KKB 68 - Paneda Pitulung Gusti (Kumohon Tuhan) LIRIK
# Abdi Gusti neda tulung, waktos keuna ku kasusah

KKB 69 - Abdi-abdi Ngadeuheusan (Hamba-Semua Menghadap) LIRIK
# Abdi-abdi ngadeuheusan, hormat, puji, sukur!

KKB 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul (Kalau Dua Tiga Orang Berkumpul) LIRIK
# Mun dua tilu jalma kumpul, mawa pajenengan Allah,

KKB 71 - Mugi Abdi Tetep Anut (Kiranya Hamba Tetap Taat) LIRIK
# Mugi abdi tetep anut, najan banget dihina

Kidung Kabungahan 72 - Nyaketan Ka Anjeun LIRIK
# Nyaketan ka Anjeun, Yesus Gusti

KKB 73 - Sagala Puji Ka Allah (Segala Puji Pada Allah) LIRIK
# Sagala puji ka Allah, nu langkung asih tur murah

KKB 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit (Kalau Saya Tengadah Ke Langit) VIDEO LIRIK
# Upami abdi tanggah ka langit sabumi alam

KKB 75 - Waktos Abdi Ngalalana (Waktu Saya Berkelana) LIRIK
# Waktos abdi ngalalana, Gusti anu nyarengan

KKB 76 - Urang Pada Sahate (Mari Kita Sehati) LIRIK
# Urang pada sahate neneda ka Allah Rama

KKB 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi (Kami Jemaat Tuhan Seluruh Bumi) LIRIK
# Abdi jamaah Gusti satungkebing bumi

KKB 78 - Asih Taya Papadana (Kasih Tiada Bandingnya) LIRIK
# Gusti Yesus asih taya papadana,

KKB 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa (Bersama-sama Yang Seiman Berdoa) LIRIK
# Sabilulungan nu saiman ngadaroa, pada sahate neneda ka

KKB 80 - Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus (Hamba Perlu Tuhan Yesus) LIRIK
# Sim Abdi peryogi, Gusti Yesus.

KKB 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji (Di Dalam Tuhan Kita Bersatu) LIRIK
# Di lebet Gusti urang teh ngahiji

KKB 82 - Nasehat Daud, Dumasar Jabur 37 : 3-7 (Nasihat Daud, Berdasarkan Mazmur 37 : 3-7) LIRIK
# Jabur Daud nganasehatan urang hirup malar jamuga tur mulya

KKB 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan (Ya, Dalam Iman Aku Berperang) LIRIK
# Nya dina iman abdi makalangan

KKB 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah, Dumasar Rum 11 : 33-36 (Sangat Mengherankan Kebijaksanaan Allah, Berdasarkan Roma 11 : 33-36) LIRIK
# Pohara matak helokna kawijaksanan jeung timbangan Allah

KKB 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya (Yang T'lah Turun ke Dunia) LIRIK
# Nu geus hungsu ka dunya ti sawarga, saha?

KKB 86 - Anu Harepna Ka Pangeran (Yang Berharap Pada Tuhan) LIRIK
# Anu harepna ka Pangeran, tangtu dianyarkeun tanaga

KKB 87 - Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna (Ada Satu Tuhan Yang Maha Agung) LIRIK
# Aya hiji Gusti luhur pangkatNa, namiNa geus sohor ka mana-mana

KKB 88 - Dina Cangkingan Yesus LIRIK
# Dina cangkingan Yesus, aya ka kertaan Mung dina pangkon Yesus, aya kareureuhan

KKB 89 - Di Sawarga, Di Bumi (Di Surga, Di Bumi) LIRIK
# Di sawarga di bumi, teu aya deui nami,

KKB 90 - Ka Yesus Nyalindung (Berlindunglah Kepada Yesus) LIRIK
# Ka Yesus nyalindung, mun meunag susah

KKB 91 - Lamun Hate Ngandung Susah (Bila Hati Sedang Bersusah) LIRIK
# Lamun hate ngandung susah, karana dosa gede

KKB 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia (Sahabat Yang Baik Yang Setia) LIRIK
# Sobat nu sae nu satia, linggihna di jro sawarga

KKB 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh! (Hai, Manusia Sedunia!) LIRIK
# Eh, jalma sadunya kabeh, sing suka bungah nya hate

KKB 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos (Tuhan Menanti Setiap Waktu) LIRIK
# Gusti ngadeg saban waktos, henteu weleh keketrok

KKB 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti! (Marilah Ikut Tuhan) LIRIK
# Hiap ka dieu, ngiring Gusti. Hiap ka dieu, ngiring Gusti.

KKB 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas? (Orang Berdosa, Inginkah Anda Bebas?) LIRIK
# Jalma dosa anjeun hayang leupas tina kasusah?

KKB 97 - Masing Emut Nami Gusti (Ingatlah Nama Tuhan) LIRIK
# Masing emut nami Gusti, keur nandang kasusahan

KKB 98 - Salamet Nu Malarat Sukma (Berbahagialah Yang Miskin Hatinya) LIRIK
# Slamet nu malarat sukma, taya pikir gumede

KKB 99 - Ulah Geder Balad Leutik (Jangan Gentar Pasukan Kecil) LIRIK
# Ulah geder balad leutik, sanajan musuh teh tarik

KKB 100 - Abdi Hayang Anut Yesus (Aku Ingin Ikut Yesus) LIRIK
# Abdi hayang anut Yesus, ka mana angkatNa teh

KKB 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang (Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi) LIRIK
# Abdi teu terang nu bakal kasorang, nanging Gusti nuduhkeun jalanna

KKB 102 - Cara Uncal Hayang Banget (Bagai Rusa Merindukan) LIRIK
# Cara uncal hayang banget, nginum ka cai walungan,

KKB 103 - Di Sawarga Ku Aheng (Di Surga Menakjubkan) LIRIK
# Di sawarga ku aheng, nu di dinya arenteng

KKB 104 - Eh, Nu Nyaba, Rek Ka Mana (Hei, Musafir, Hendak Ke Mana?) LIRIK
# Eh, nu nyaba rek ka mana tatanggahan nya leumpang?

KKB 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur (Segeralah Puji Tuhan) LIRIK
# Hate geura jung ka luhur, di handap taya bagja

KKB 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah (Alangkah Senang dan Nyaman) LIRIK
# Ku matak resep jeung genah, enggon linggih Anjeun Allah

KKB 107 - Na, Ka Mana Anjeun Seja Sumalindung? (Ke Manakah Engkau Hendak Berlindung?) LIRIK
# Na, ka mana anjeun, seja sumalindung, waktu susah

KKB 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti (Tengadahlah Pada Tuhan) LIRIK
# Nyengkatkeun panon ka Gunung, ti mana rek aya

KKB 109 - Teu Aya Nami Nu Lian (Tak Ada Nama Lain) LIRIK
# Teu aya deui nami nu lian nu ka Anjeunna urang sumujud

KKB 110 - Pangandika (Firman) LIRIK
# Ti awal kadim keneh Pangandika tos jumeneng

KKB 111 - Gusti Allah Miasih (Tuhan Allah Mengasihi) LIRIK
# Gusti Allah miasih umat manusa, mijalma jadi manusa sajati,

KKB 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah (Persembahan Puji Syukur Pada Allah) LIRIK
# Sanggakeun, sanggakeun puji sukur ka Allah,
Penutup Kebaktian
KKB 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus (Karunia Tuhan Yesus Kristus) LIRIK
# Sih kurnia Gusti Yesus Kristus, kawelasan Allah Rama

KKB 114 - Haleluya! Nuhun Sembah Puji (Haleluya! Terima Kasih) LIRIK
# Haleluya! nuhun, sembah puji! Hormat sareng kawasa!

KKB 115 - Kurnia Gusti Yesus (Kurnia Tuhan Yesus) LIRIK
# Kurnia Gusti Yesus Kristus, Kaasihan Allah

KKB 116 - Haleluya
# Haleluya, Haleluya, Haleluya!

KKB 117 - Haleluya
#

KKB 118 - Amin, Amin, Amin
# A........min, A...min, A........min

KKB 119 (a) - Haleluya, Amin LIRIK
# Urang pada maruji, Haleluya Amin

KKB 119 (b) - Haleluya, Amin LIRIK
# Haleluya, A-min, Haleluya A-min

KKB 120 - Natal Nu Mulya (Natal Yang Mulia) LIRIK
# Haleluya, haleluya, haleluya puji Allah

KKB 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya (Ada Berkat Bagi Semua Bangsa) LIRIK
# Aya berkah bangas sadaya, nu lumaku du nu poek

KKB 122 - Pangangonn Nu Keur Ngajaraga (Gembala Yang sedang Menjaga) LIRIK
# Pangangon nu keur ngajaraga, reuwaseun kaliwat saking

KKB 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur (Hari Ini Kita Bersaudara) LIRIK
#

KKB 124 - Ieu Dinten Anu Mulya (Ini Hari Yang Mulia) LIRIK
#

KKB 125 - Abdi Narima Kaasihan (Aku Menerima Pengasihan) LIRIK
#

KKB 126 - Abdi Teh Estu Resep (Saya Sungguh Senang) LIRIK
# Abdi teh estu resep, dumeuheus nun, Gusti

KKB 127 - Agung Tur Mulya (Agung dan Mulia) LIRIK
#

KKB 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri (Dumasar : Yesaya 35 : 1-10) LIRIK
#

KKB 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya (Berkat Untuk Semua Bangsa) LIRIK
#

KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping
#

KKB 131 - Geura Cacawis Maneh (Segeralah Anda Bersiap) LIRIK
#

KKB 132 - Hayu, Dulur-dulur (Mari Saudara-saudara) LIRIK
#

KKB 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunya (Tidak Ada Lagi Kabar di Dunia) LIRIK
#

KKB 134 - Peuting Suci, Jempe Simpe (Malam Kudus, Sunyi Senyap) LIRIK
#

KKB 135 - Puji Allah, Puji Allah LIRIK
#

KKB 136 - Tina Tunggul Isai (Dari Tunas Isai) LIRIK
#

KKB 137 - Tuh, Malaikat Nyaranyi (Dari Tunas Isai) LIRIK
#

KKB 138 - Wilujeng Dinten Natal (Selamat Hari Natal) LIRIK
#

KKB 139 - Kaasihan Gusti Allah (Pengasihan Tuhan Allah) LIRIK
# Gusti Allah miasih ka saalam dunya,

KKB 140 - Peuting Endah (Malam Indah) LIRIK
# Peuting endah dipasieup bentang-bentang

KKB 141 - Natal Sumarambah Ka Saalam Dunya (Natal, Menyebar Ke Seluruh Dunia) LIRIK
# Natal, Natal, sumarambah ka saalam dunya, cumeluk ka kabeh mahluk,

KKB 142 - Natal Nugraha Pangeran (Natal Anugrah Tuhan) LIRIK
# Natal, nugraha, kurnia Pangeran, injil beja kabagjan jalma hayang salamet

KKB 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangonan (Di Efrata Di Tempat Penggembalaan) LIRIK
# Di efrata di tempat pangangonan, dumadakan caang padang gumebyar

KKB 144 - Gusti Yesus Anu Mulya (Tuhan Yesus Yang Mulia) LIRIK
# Gusti Yesus anu mulya, nu dipuji ku hate

KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu
#

KKB 145 - Na, Gusti Abdi Itu? (Apakah Itu Tuhanku?) LIRIK
# Na, Gusti abdi itu, pangharepan kabeh?

KKB 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul (Ya, Tuhan, Aku Bersujud) LIRIK
# Nun, Allah abdi tumungkul, ngangken diri doraka

KKB 147 - Nun, Ama Mugi Ngahampunten (Ya, Bapa, Ampunilah) LIRIK
# Nun, Ama, mugi ngampunten, ka eta jalma sadaya

KKB 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun (Ya, Tuhan, Hati Bukakanlah) LIRIK
# Nun, Gusti hate bukakeun, sareng terangkeun ati

KKB 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur (Mari Kita Bersujud) LIRIK
# Sumangga urang tapak tuur, ngagungkeun Gusti numulya

KKB 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker (Dari Dosa Kita Tuhan Kesusahan) LIRIK
# Tina dosa urang Gusti suker, RaheutNa nu matak urang cageur

KKB 151 - Raga Kami Disangsara (Ragaku Disengsara) LIRIK
# Raga Kami disangsara nu pohara Nyawa Kami dikurbankeun keur maraneh

KKB 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku (Ya, Tuhan Yang Dipaku) LIRIK
# Duh, Gusti nu dipaku, digantung nandang siksaan

KKB 153 - Dinten Ahad Subuh-subuh (Hari Ahad Subuh) LIRIK
# Dinten Ahad subuh-subuh Gusti tanghi ti kubur

KKB 154 - Ka Putra Allah Nu Suci (Kepada Putra Allah Yang Kudus) LIRIK
# Ka Putra Allah Nu Suci, sadaya kudu maruji

KKB 155 - Unggul, Unggul, Poe Nu Unggul (Menang, Menang, Hari Kemenangan) LIRIK
# Unggul, unggul, poe nu unggul, kawasa maot geus tumpur

KKB 156 - Yesus, Gugah, Geus Unggul (Yesus, Bangkit, T`lah Menang) LIRIK
# Yesus gugah geus unggul, maot tumpur kawasana

KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat
#

KKB 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat (Tuhan Yesus Waktu Naik Ke Surga) LIRIK
# Gusti Yesus mangsa angkat, ka sawarga kenging pangkat

KKB 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug (Gemuruh Suara Angin Menderu) LIRIK
# Ngaguruh sora angin ngagelebug, urang Yerusalem rareuwas

KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga LIRIK
# Paparin abdi Lisah Sawarga, palita mencrang caangna

KK 161 - Nu Linggih Di Abdi LIRIK
# Nu linggih di abdi kalangkung, rosana batan nu aya di dunya

KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun LIRIK
# Abdi nguping berkah turun, cara hujan nu gede

KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur LIRIK
# Geura muji, eh, dulur sobat kabeh, da Pentakosta poe nu mulya

KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur LIRIK
# Nun, Roh Nu Lankung Luhur, Roh Rama, Roh Putra, Anjeun teh mugi lungsur

KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga LIRIK
# Roh Suci ti sawarga, Gusti janten Panutan

KK 166 - Geura Sayagi LIRIK
# Pisumpingeun Gusti Yesus, taya saurang uninga

KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate LIRIK
# Di dunya ieu sok poek nya hate

KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang LIRIK
# Digawe meungpeung caang, memeh poek datang

KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya
#

KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya LIRIK
# Di jro sawarga kasusahan taya, pikasediheun kanyeri enggeus

KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya LIRIK
# Di sakur nagri di dunya, mengke kadenge soara

KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring LIRIK
# Eh, maneh nu hees, sing geuwat nyaring, sing sadar, eh, maneh nu sasar

KK 172 - Hayu Urang Maraju LIRIK
# Hayu urang maraju, reh poek dek burit, eureun sok matak lesu

KK 173 - Maranata, Yesus Sumping LIRIK
# Maranata, Yesus sumping, keur pisalameteun abdi

KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna LIRIK
# Ninggang mangsa nu sampurna, nitih wanci mustari

KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali LIRIK
# Nun, Ama, mugi kersa, ningali ka ieu budak

KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia LIRIK
# Nun, Ama, anu langkung kurnia, Abdi seja nyanggakeun ieu budak

KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih LIRIK
# Abdi nyanggakeun murangkalih, ka pangkon linggih Allah Rama

KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah LIRIK
# Agung sih kurnia Allah, nyalametkeun abdi

KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat LIRIK
# Allah janten benteng umat, panyalindung urang, Najan rupek susah banget

KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur LIRIK
# Hirup nu jujur bade disanggakeun ka Gusti Yesus anu disembah

KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur LIRIK
# Eh, dulur, Gusti nyaur, panyuguh geus sadia

KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun LIRIK
# Mangga urang ngalampahkeun, tata ada Gareja

KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu LIRIK
# Nun, Gusti, mugi nyucikeun pertunangan ieu saderek

KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu LIRIK
#

KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande LIRIK
# Allah ngaraksa tanwande, malah nangtayungan, dina pertikahan

KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun LIRIK
# Sakur nu pinyorangeun, kasusah, kasuka,

KK 187 - Slamet Sobat LIRIK
# Slamet sobat, hate anjeun jeung lampah

KK 188 - Kulawarga Anu Bagja LIRIK
# Kulawarga anu bagja, lamun ngandel ka Gusti

KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang LIRIK
# Ieu nu ayeuna miang, mulangna ka aherat

KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun LIRIK
# Jam, poe, bulan jeung taun, tereh pisan lajuna

KK 191 - Gusti Panuyun LIRIK
# Gusti nu jadi panuyun, hirup urang di dunya

KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan LIRIK
# Urang yasa ngungkulan sadaya kasukeran, sanes ku kakiatan pribadi

KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri LIRIK
# Di unggal-unggal nagri, aya Gusti Allah, di darat jeung di cai, di gunung di sawah

KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih LIRIK
# Eh, dulur nu kaasih, masing pada kukuh

KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh LIRIK
# Eh nyawa, maneh sing reureuh, sing percaya ka Allah

KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh LIRIK
# Eh, nyawa sing kukuh! Masing percaya, mapan enggeus puguh, Allah ngaraksa

KK 197 - Gusti Teh Panuyun Abdi LIRIK
# Gusti teh Panuyun abdi, PangandikaNa lir damar Nu nya´┐Żangan wanci wengi, malar abdi teu kasasar.

KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun LIRIK
# Ka puncak gunung pek cengkatkeun, panon nu ceurik, eh dulur!
Penghiburan dan Kedukaan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

KK 199 Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping Gusti, anu nyaur Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah LIRIK
# Lamun hirup anjeun pinuh kasusah, Kudu sing gancang nyalindung ka Gusti

KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya LIRIK
# Abdi teu ngandelkeun dunya, da percaya ka Yesus,

KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka LIRIK
# Eh, Kristen anjeun masing suka, ulah mangmang jeung cangcaya

KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah LIRIK
# Bagja jelema nu harepna ka Pangeran Rendah hate, karunyaan, sedih jeung prihatin

KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah LIRIK
# Bagja jalma nu harep ka Allah Rendah hate, karunyaan, welasan

KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan LIRIK
# Allah anu jadi sumber pangharepan,

KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya LIRIK
# Wawarkeun ka sadaya, Yesus Kristus teh Juru Salamet

KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku LIRIK
# Masih loba jalma lumaku dina kawasa poek

KKB 207 - Panyaur Gusti Ka Urang VIDEO LIRIK
# Panyaur Gusti ka urang, ka sakur anu percaya

KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan LIRIK
# Tuh, sakuriling pare nunggu anu mibuatan

KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya
#

KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya LIRIK
# Saha nu rek ngawawarkeun Beja Kabungahan ka jiwa nu tos sasab?

KK 210 - Hayu Urang PadaTandang LIRIK
# Hayu urang tandang marakalangan

KK 211a - Murid Gusti Resep Muji LIRIK
# Murid Gusti resep muji, ngagungkeun jenengan Gusti

KK 211b - Murid Gusti LIRIK
# Murid Gusti resep ngumpul, ngupingkeun piwulang Gusti

KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih LIRIK
# Puji sukura ka Pangeran, anu parantos maparin

KK 213 - Geura Angon LIRIK
# Geura angon domba-domba Pangeran, nu di anjeun kalayan asih sareng handap asor

KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur LIRIK
# Sim abdi nyanggakeun diri sakujur, ka pangersa Gusti
HUT GKP
KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan
#

KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan LIRIK
# Mugi Gusti ngaberkahan ka Gareja Pasundan

KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pasundan LIRIK
# Mugi Gusti ngaberkahan ka Gareja Kristen Pasundan

KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP LIRIK
# Gusti mugi ngaberkahan, ka Gareja Pasundan

KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi LIRIK
# Mugia Gusti ngaberkahan abdi, jamaah Pasundan saanterona

KKB 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan VIDEO LIRIK
# Mugi berkahan Greja Kristen Pasundan. Di kota desa, pada diraksa

KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal LIRIK
# Sabilulungan taya hiji anu iwal

KK 221 - Mugia Gusti Tingali LIRIK
# Mugia Gusti tingali Gareja Kristen Pasundan

KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP LIRIK
# Tujuh puluh taun GKP ngambah sagara jaman

KK 223 - Nagara Indonesia LIRIK
# Hiji lemah cai, hiji bangsa jeung basa

KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun LIRIK
# Urang ummat Kristus Yesus. Ku sumanget paguyuban

KK 225 - Dinten Ka Dinten LIRIK
# Dinten ka dinten taun kalangkung, abdi dituyun abdi ditungtun

KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah LIRIK
# Nun, Allah nu langkung murah, abdi narimakeun berkah

KK 227 - Digawe Suhud Getol LIRIK
# Digawe suhud getol, keur ti beurang

KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun LIRIK
# Nun, Allah, abdi hatur nuhun, ka Gusti memeh abdi dug

KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi LIRIK
# Sumangga Gusti linggih ka abdi, wireh waktos teh nyedek ka wengi

KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah LIRIK
# Abdi teh muji Gusti Allah, nu ageng pisan welasNa

KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh LIRIK
# Eh, dulur-dulur ayeuna teh, urang sakabeh dareku
Kalender Liturgi Katolik Februari 2024 dan Saran Nyanyian

Bacaan Alkitab Urut Peristiwa